مقاله های من

مقاله های من
مقاله های من
۱- مقاله اینجانب در زمینه موارد ادعای پیمانکاران در پروژه های عمرانی      از اینجا دانلود نمایید.
۲- مقاله اینجانب در زمینه کنترل پروژه ( تلفیقی از مقاله های گذشته در زمینه کنترل پروژه )        از اینجا دانلود نمایید.
۳- مقاله اینجانب در زمینه سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه و تاثیر آنها بر اجرای پروژه ها        از اینجا دانلود نمایید.
۴- مقاله اینجانب در زمینه مراحل پیشنهادی برای ارائه یک برنامه زمان بندی مناسب         از اینجا دانلود نمایید.
۵- مقاله اینجانب در زمینه مدیریت ارزش           از اینجا دانلود نمایید.
۶- مقاله ای در زمینه ضرورت ذخیره سازی گاز طبیعی            از اینجا دانلود نمایید.
۷- مقاله ای در زمینه ماشین آلات ساختمانی            از اینجا دانلود نمایید.