فایل های دوره آموزشی متره برآورد

در این بخش می توانید فایل های دوره آموزشی متره برآورد را دانلود نمایید.
فایل های دوره آموزشی متره برآورد
۱- فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۱ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۲- فهرست بهای راه و باند ۱۴۰۱ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۳- فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۱ تحت فرمت Excel      از اینجا دانلود نمایید.
۴- فهرست بهای راه و باند سال ۱۴۰۱ تحت فرمت Excel      از اینجا دانلود نمایید.
۵- فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۰ تحت فرمت Pdf      از اینجا انلود نمایید.
۶- فهرست بهای راه و باند ۱۴۰۰ تحت فرمت Pdf      از اینجا انلود نمایید.
۷- فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۹ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۸- فهرست بهای راه و باند ۱۳۹۹ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۹- جزوه شماره ۱ ( شامل نقشه ها ، تمرین ها و فرم های خام )       از اینجا دانلود نمایید.
۱۰- جزوه شماره ۲ ( شامل قراردادها ، تضمین ها و مناقصات )       از اینجا دانلود نمایید.
۱۱- فایل Excel صورت وضعیت نویسی مربوط به دوره آموزشی متره برآورد      از اینجا دانلود نمایید.
۱۲- فایل آموزش تصویری مبحث تعدیل تحت فرمت Pdf تهیه شده توسط اینجانب         از اینجا دانلود نمایید.
۱۳- یک نمونه صورت وضعیت فرضی     از اینجا دانلود نمایید.
۱۴- نقشه اجرایی یک ساختمان دو طبقه اسکلت بتنی       از اینجا دانلود نمایید.
۱۵ – شرایط عمومی پیمان     از اینجا دانلود نمایید.
۱۶- بخشنامه های تعدیل منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    از اینجا دانلود نمایید.
۱۷- تجریه بهای فهرست ابنیه ۱۴۰۰ منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    از اینجا دانلود نمایید.
۱۸- تجزیه بهای فهرست راه و باند ۱۴۰۰ منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  از اینجا دانلود نمایید.