فایل های دوره آموزشی متره برآورد

در این بخش می توانید فایل های دوره آموزشی متره برآورد را دانلود نمایید.
فایل های دوره آموزشی متره برآورد
۱- فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۳ تحت فرمت Pdf    از اینجا دانلود نمایید.
۲- فهرست بهای راه و باند ۱۴۰۳ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۳- فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۲ تحت فرمت Pdf      از اینجا دانلود نمایید.
۴- فایل تمرینات کلاسی      از اینجا دانلود نمایید.
۵- جزوه شماره ۱ ( شامل نقشه ها ، تمرین ها و فرم های خام )       از اینجا دانلود نمایید.
۶- جزوه شماره ۲ ( شامل قراردادها ، تضمین ها و مناقصات )       از اینجا دانلود نمایید.
۷- فایل آموزش تصویری مبحث تعدیل تحت فرمت Pdf تهیه شده توسط اینجانب         از اینجا دانلود نمایید.
۸- یک نمونه صورت وضعیت فرضی     از اینجا دانلود نمایید.
۹- نقشه اجرایی یک ساختمان دو طبقه اسکلت بتنی    از اینجا دانلود نمایید.
۱۰ – شرایط عمومی پیمان     از اینجا دانلود نمایید.
۱۱- بخشنامه های تعدیل منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    از اینجا دانلود نمایید.
۱۲- تجریه بهای فهرست ابنیه ۱۴۰۰ منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    از اینجا دانلود نمایید.
۱۳- تجزیه بهای فهرست راه و باند ۱۴۰۰ منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  از اینجا دانلود نمایید.