فایل های دوره آموزشی MSP

در این بخش می توانید فایل های دوره آموزشی MSP را دانلود نمایید.
فایل های دوره آموزشی MSP
۱-  فایل اطلاعات پروژه شماره ۱ جهت تمرینات کلاسی      از اینجا دانلود نمایید.
۲-  فایل اطلاعات پروژه شماره ۲ جهت تمرینات کلاسی    از اینجا دانلود نمایید.
۳-  فایل آموزش تصویری نرم افزار Msp بصورت Pdf تهیه شده توسط اینجانب      از اینجا انلود نمایید.
۴-  فایل فارسی ساز ستونهای تاریخ در نرم افزار MSP        از اینجا دانلود نمایید.
۵-  لیست فعالیتهای اجرایی در یک ساختمان ۳ طبقه اسکلت بتنی        از اینجا دانلود نمایید.
۶-  جدول تخمین زمان برای تعدادی از فعالیت های ساختمانی            از اینجا دانلود نمایید.
۷-  نمودار S-Curve        از اینجا دانلود نمایید.
۸ – نرم افزار WBS Chart Pro جهت ایجاد انواع نمودارهای درختی در MSP     از اینجا دانلود نمایید.
۹- نمونه یک برنامه زمان بندی سد لاستیکی    از اینجا دانلود نمایید.