نرم افزار و فایل های برنامه نویسی شده

در این بخش می توانید نرم افزارها و فایل های برنامه نویسی شده را دانلود نمایید.
نرم افزار و فایل های برنامه نویسی شده
۱- فایل Excel محاسبه طول و تعداد آرماتورهای مصرفی، طراحی شده توسط اینجانب      از اینجا دانلود نمایید.
۲-  دانلود نرم افزار WBS Schedule Pro v5.1.0023      از اینجا دانلود نمایید.
۳- دانلود فایل Excel محاسبه فاصله شهرهای ایران جهت استفاده در فصل ۲۸ فهرست بهای ابنیه ( فصل حمل و نقل )      از اینجا دانلود نمایید.
۴- دانلود نرم افزار PRIMAVERA 20.12    از اینجا دانلود نمایید.